Powrót

Polityka Prywatności

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Koksztys S.A. z siedzibą ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław (Koksztys S.A.)
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
  a. nazwisko i imiona Użytkownika;
  b. numer NIP/pesel;
  c. adres zamieszkania lub pobytu;
  d. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  e. adres poczty elektronicznej;
  f. numer telefonu;
  g. numer dowodu osobistego
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienie usługi online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza lub zamówienia online, jak i dołączonych do nich plików, do Koksztys S.A. Dane będą przetwarzane przez Koksztys S.A. w celu podjęcia wobec przesłanego formularza lub zamówienia online niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Koksztys.
 5. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez Koksztys S.A. podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:
  a. wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości
  b. przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności             podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
 7. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności, o których mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu.
 8. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Koksztys S.A. oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Koksztys S.A. pod adresem poczty elektronicznej: koksztys@koksztys.pl.