Powrót

Regulamin Newslettera

REGULAMIN SERWISU INTERNTEOWEGO WWW.koksztys.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.koksztys.pl, zwanego dalej Serwisem, oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu, będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Serwisu jest Koksztys S.A. z siedzibą ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, o numerze NIP 899-257-27-48, REGON 933041867; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000411495; wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł wpłacony w całości – zwana dalej Grupą Koksztys.
 3. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość, są własnością Grupy Koksztys, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Grupy Koksztys.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu każdy podmiot z niego korzystający, zwany dalej Użytkownikiem, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, jak i Netykiety.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Treści opublikowane na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Grupy Koksztys w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Grupa Koksztys nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat usług powinna skontaktować się z Działem Sprzedaży pod adresem poczty elektronicznej sprzedaz@koksztys.pl.
 2. Zawieranie, za pośrednictwem Serwisu, umów o świadczenie usług oferowanych przez Grupę Koksztys odbywa się na zasadach określonych w osobnych regulaminach odnoszących się do zakupu konkretnych usług. Regulaminy te udostępnione są na podstronach Serwisu określających zakres i warunki świadczonych usług oraz umożliwiających elektroniczne zawarcie umów o świadczenie tych usług.
 3. Wszystkie ceny dla przedsiębiorców podane w Serwisie są cenami netto, ceny dotyczące osób prywatnych są cenami brutto.
 4. W ramach Serwisu Administrator zapewnia Użytkownikom m. in.:
  1. wgląd do elektronicznego zbioru prowadzonych spraw, zwanego dalej „Bazą spraw online”;
  2. subskrypcję newslettera Grupy Koksztys;
  3. możliwość zadawania Administratorowi pytań za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zlecenia online;
  4. wysyłanie wiadomości e-mail w odpowiedzi na nadesłane zapytania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach kontaktowych lub zleceniu online, jak i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Dane podane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora do Użytkowników.

§ 3 Warunki techniczne

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto dysponuje urządzeniem (komputer, telefon, tablet) mającym dostęp do sieci Internet.
 2. Grupa Koksztys zaleca używanie następujących przeglądarek w celu korzystania z Serwisu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari – w najnowszych dostępnych wersjach; oraz Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej.

§ 4 Polityka prywatności

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Koksztys S.A. z siedzibą ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław (Grupa Koksztys).
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. numer NIP;
  3. adres zamieszkania lub pobytu;
  4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu;
  7. data urodzenia.
  8. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zlecenia online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza lub zlecenia online, jak i dołączonych do nich plików, do Grupy Koksztys. Dane będą przetwarzane przez Grupę Koksztys w celu podjęcia przez Grupę Koksztys, wobec przesłanego formularza lub zlecenia online, niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Grupy Koksztys.
  9. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez Grupę Koksztys podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:

  a) wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości;

  b) przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
  2. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności, o których mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu.
  3. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  4. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Grupy Koksztys oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Grupą Koksztys pod adresem poczty elektronicznej: koksztys@koksztys.pl.

  § 5 Prawa autorskie

  1. Grupa Koksztys udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
  3. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

  § 6 Przerwy i utrudnienia techniczne

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami niezależnymi od Administratora oraz wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym w szczególności brakiem dostępu do „Bazy spraw online”.
  2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego usprawnieniem technicznym, aktualizacją danych, usuwaniem błędów, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Serwisu.

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Grupa Koksztys zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.
  2. Grupa Koksztys zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, jak i do dokonywania zmian i modyfikacji w jego treści, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całego Serwisu.
  3. Grupa Koksztys nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym Serwisie. Grupa Koksztys nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których łącza prowadzą do niniejszego Serwisu.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej koksztys@koksztys.pl.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Serwisu.